CHỨNG NHẬN HACCP

logo_haccp

1. Chứng nhận HACCP là gì?

HACCP là chữ viết tắt từ tiếng Anh của Hazard Analysis & Critical Control Points” (Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và các điểm kiểm sóat tới hạn). HACCP là một công cụ kiểm soát rủi ro được thừa nhận trên toàn thế giới, được sử dụng nhằm chủ động kiểm soát các vấn đề an toàn thực phẩm. Một hệ thống HACCP tập trung vào các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thông qua nhận diện các mối nguy, và giúp thiết lập những giới hạn kiểm soát trọng yếu đối với các điểm trọng yếu trong suốt quá trình sản xuất. ”

2. Quy trình chứng nhận

“Quy trình chứng nhận được tiến hành theo các bước chính như sau:

  • Tiếp xúc ban đầu, trao đổi thông tin giữa cơ quan chứng nhận và doanh nghiệp
  • Đánh giá sơ bộ
  • Đánh giá chính thức các tài liệu HACPP
  • Kiểm tra thẩm định tại thực địa
  • Cấp giấy chứng nhận HACPP
  • Giám sát duy trì chứng nhận và chứng nhận lại

3. Công dụng

Hệ thống HACCP giúp cho chủ doanh nghiệp tin là sản phẩm của mình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì nó:

  • Thường xuyên ngăn ngừa và xử lý kịp thời những mối nguy đáng kể xâm nhập vào thực phẩm từ khâu nguyên liệu tới sản phẩm cuối cùng.
  • Kiểm soát dây chuyền công nghệ sản xuất để đảm bảo sản phẩm an toàn vệ sinh thay vì kiểm soát sản phẩm cuối.

4. Lĩnh vực áp dụng

HACCP thích hợp với tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm, trong đó có các nhà sản xuất cấp 1, các cơ sở chế tạo, cơ sở chế biển, và các tổ chức dịch vụ thực phẩm, những đối tượng muốn chứng minh sự phù hợp của tổ chức mình với các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm cấp quốc gia và quốc tế.

5. Lợi ích người tiêu dùng

Cung cấp cho người mua, người tiêu thụ,… sự đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất thực phẩm.

6. Tổ chức chứng nhận

Brureau Veritas, QuaCert, tổ chức kiểm định quốc tế

Bình luận

Bình luận

Cùng chia sẻ thông tin hữu ích nhé